להתחברות

מקורות

עמדת השופט משה לנדוי בבג"צ 73/66 עליזה זמולון נ' שר הפנים ואלחנן רוזנהיים

"הכרה זו (באשה הידועה בציבור) הייתה בבחינת הכרח שלא יגונה בנוגע לזכויות סוציאליות, להן זקוקה הידועה בציבור אחרי מות הגבר עמו קשרה את גורלה, שבדרך כלל גם היה מפרנסה. אך עלינו להקפיד מאד שלא להרחיב את ההכרה הזאת מעבר למה שדרוש, לדעת המחוקק, כדי להבטיח לאשה הידועה בציבור בדיעבד את, זכויותיה החומריות. הסכנה היא שמתוך אהדה לידועה בציבור – באותם מקרים בהם היא ראויה לאהדה – נפגע בסדרי המעמד האישי הכלליים במדינה, שיסוד מוסד לחם הנישואין כדין. באין שמירה על יסוד זה מתערערת יציבות המשפחה כתא הראשוני של החברה".

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר