Login

Civilian Alternatives | מקורות

א. מקורות יהודיים (5)

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:
Continue

ברית זוגיות? בטלו את “הידועה בציבור” | הרב ישראל רוזן

"מעמד 'הידועה בציבור', המוכר כיום בחוק ובפסיקה, הוא אות קלון מחפיר מנקודת מבטה של המדינה היהודית ושל אורח החיים המסורת".
Continue

נגד נישואים אזרחיים | הרב דוד סתיו

הנישואין הדתיים בישראל הם בעייתיים, אך הכרחיים כדי למנוע התבוללות המונית בישראל.
Continue

ברית הזוגיות לכתחילה | הרב יובל שרלו

אני תומך מלכתחילה, ולא רק כאמצעי כניעה, במציאת הסכמת ביניים שתותיר את מסלול הנישואין כדת משה וישראל כדרך העיקרית והבסיסית, אך תפתור את בעיית הזוגות הרבים המבקשים להינשא ואינם יכולים.
Continue

נישואין כהלכה ושותפות זוגית | הרב אליעזר מלמד

יש לשמר את הנישואין כדת משה וישראל כדרך היחידה למוסד המשפחה בישראל. לצד זאת, יש לאפשר למי שאינם מעוניינים בנישואין הדתיים לחתום על הסכם פרטי לשותפות זוגית, אשר יזכה אותם בכל הזכויות הנגזרות מחיים משותפים.
Continue

ב. מקורות עכשוויים (3)

נישואים אזרחיים והמיעוט הפלסטיני בישראל | שירין בטשון

הפגיעה בזכויותיהן ובמעמדן של הנשים הפלסטיניות בפרט ושל בני קבוצת המיעוט הפלסטיני בכלל, מחייבות את העלאת סוגיית הנישואים האזרחיים על סדר יומה של קבוצת המיעוט, וכן את התייחסות המדינה לקבוצה זו בבואה לדון בהסדר אזרחי כזה או אחר בתחום דיני…
Continue

ג. מקורות קלאסיים (0)

No Sources

ד. מקורות אקדמיים (5)

אמנת גביזון מדן

הצעה להסכם מסגרת חדש בין פלגי הציבור היהודי
Continue

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.
Continue

העניין הציבורי לקדם קשרים זוגיים בעלי מחויבות גבוהה | שחר ליפשיץ

ניתן להצדיק העדפה משפטית של הנישואים לשם קידום ערכים ואינטרסים ציבוריים.
Continue

ה. מקורות משפטיים (0)

No Sources

ו. עיתונות (0)

No Sources

ז. מידע ונתונים (3)

דור הY והזוגיות החדשה

| עוז אלמוג ותמר אלמוג
Continue

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות המשמשות זוגות אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא באופן זה.
Continue

סקר תמיכה בתעודת זוגיות

63% מהציבור בישראל סבור שהתעודה מציעה פתרון אזרחי מצוין לנישואין בישראל.
Continue

ח. הומור (0)

No Sources

ט. מאגרי מידע (0)

No Sources