להתחברות

ריבוי נשים | מקורות

כל הנושא אשה על אשתו

אמר רבי אמי:
…שאני אומר: כל הנושא אשה על אשתו – יוציא וייתן כתובה.
רבא אמר: נושא אדם כמה נשים על אשתו;
והוא, דאית ליה למיזיינינהי [=שיש ביכולתו לפרנסה]

 

[יבמות סה ע"א]

מקורות אחרונים