להתחברות

מקורות

ידועים בציבור – תקציר הסוגיה

מעמדם של הידועים בציבור הורחב מאוד על ידי בית המשפט, עד שבפועל מוחלות עליהם זכויות וחובות דומות לאלו שמוחלות על זוגות נשואים.

 

הסדר זה התעצב כפתרון מעשי לפגיעה הקשה בזכויות יסוד בעקבות תחולת הדין הדתי על ענייני נישואין וגירושין בישראל. מצב הבעייתי של זכויות הנישואין בישראל .,אלא שהרחבתו של מוסד זה מעוררת בעיות שונות: החלתו על בני זוג שאינם מעוניינים בכך, חוסר מודעות של בני זוג למעמדם ולנפקויותיו, נזק למוסד המשפחה ופגיעה בציביון היהודי של החברה.

 

בדיון עלתה הצעה להתנות את ההכרה הרשמית במעמד זה  ברישום פורמלי במוסדות המדינה.

 

בנוסף, יש שקוראים לצמצם את תחולתו של המוסד באופנים שונים: ביטול ההכרה בבני זוג נשואים כידועים בציבור, צמצום הזכויות המוקנות לידועים בציבור ואף ביטולו של המוסד לחלוטין.

 

המשך הדיון יעסוק במקומו של מוסד הידועים בציבור לכשיונהגו נישואין אזרחיים בישראל.

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר