להתחברות

ריבוי נשים | מקורות

חדר"ג בספרד

אותה תקנה לא פשטה בגבולותינו
ואף לא בגבולות פרובינציה הסמוכים לצרפת
לא שמענו שפשטה.

ומעשים במקומותינו בתלמידי חכמים
ואנשי מעשה שנשאו אישה על נשיהם
ואחריהם רבים ולא חשש שום אדם בדבר זה מעולם.

 

[שו"ת רשב"א, חלק ג, סימן תמו]

מקורות אחרונים באתר