להתחברות

מבוא | מקורות

העניין הציבורי לקדם קשרים זוגיים בעלי מחויבות גבוהה | שחר ליפשיץ

קטעים מהספר "הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה":

 

ההתנגדות להעדפה משפטית של הנישואים נגזרת מעמדה פילוסופית עקרונית המכונה בדרגון ״העמדה הניטרלית״. על פי עמדה זו, אסור למדינה להעדיף דפוס חיים מסוים.. בניגוד לעמדה הניטרלית, החשיבה התועלתנית מצדיקה העדפה של דפוסי חיים שעשויים לקדם טוב יותר את הרווחה החברתית.. באופן ספציפי, הטענה היא שהמדינה צריכה לקדם את האינטרס הציבורי או הקהילתי ולהעדיפו על פני חיי הפרט ולהשריש מידות אזרחיות טובות בקרב אזרחיה.  ..אפילו במסורת הליברלית, לצד הליברליזם הפוליטי, התפתחה, גרסה נוספת של ליברליזם..״ליברליזם פרפקציוניסטי".. ליברלים פרפקציוניסטים סבורים כי המדינה הליברלית חייבת לערוך השוואה ״ערכית״ בין צורות חיים שונות ולהעדיף צורות חיים הנחשבות בעיניה בעלות ערך.. על יסוד הגישות הללו ניתן יהיה להצדיק העדפה משפטית של הנישואים אם יוכח שהנישואים מקדמים את הערכים והאינטרסים הציבוריים.

 

מועלים בעת האחרונה כמה טיעונים המבהירים כי קיים אינטרס ציבורי לקדם קשרים זוגיים המגלמים מחויבות גבוהה. לאינטרס הציבורי הנטען כמה רבדים: רובד אחד של טיעונים ממוקד בטובתם של בני הזוג. אכן, בשנים האחרונות הוצגו כמה מחקרים המבהירים כי מנקודת מבט פסיכולוגית וכלכלית, השתתפות בקשר זוגי אינטימי שיש בו מחויבות ארוכת טווח היא בעלת ערך משמעותי לרווחתם האישית, הרגשית והכלכלית של אנשים, לזהותם העצמית ולמימוש האוטונומיה שלהם.

 

לכאורה, התועלת הפסיכולוגית והכלכלית הנובעת מהשתתפות בקשרים זוגיים היא עניין פרטי של בני הזוג ומשום כך קשה לבסס עליה אינטרס ציבורי לתמיכה במוסד הנישואים. ברם, בשנים האחרונות בהשפעת זרמי חשיבה קהילתניים, רפובליקניים ואפילו זרמים ליברליים פרפקציוניסטיים, שעמדותיהם נותחו בסעיף הקודם, גוברת המודעות של חוקרי חברה ושל משפטנים לצורך של המשפט לתרום לכינונם ולעידודם של מוסדות חברתיים שהם בעלי ערך בעבור פרטים בחברה…לפיכך, לאור הניתוחים המדגישים את חשיבותם של קשרים זוגיים מחייבים בעבור פרטים, יש אינטרס ציבורי לתמוך במוסד החברתי של הנישואים.

 

סוג אחר של טיעונים ממוקד בטובתם של ילדים. במסגרת זו מוצגים מחקרים עדכניים, תיאורטיים ואמפיריים רבים, העומדים על חשיבותה של מסגרת זוגית יציבה לרווחתם הגשמית והנפשית של ילדים וחושפים את מציאות החיים הקשה שבה נתקלים ילדים, החיים בדפוסים משפחתיים לא קונבנציונליים, בעיקר במשפחות חד־הוריות..  קשה לחלוק על כך שהדאגה לטובתם של ילדים היא אינטרס ציבורי מובהק. אינטרס זה עשוי אף הוא להביא לידי תמיכה במוסד הנישואים…

 

סוג שלישי של טיעונים עוסק בתועלות חברתיות כלליות הנובעות ממוסד הנישואים: ראשית, האחריות הכלכלית המוטלת על בני הזוג במסגרת הנישואים, הן ברמה המשפטית והן ברמה האישית, חוסכת מן הציבור עלויות של דאגה לצדדים חלשים במשפחה. בנוסף, קיימים מחקרים תיאורטיים ואמפיריים הממחישים כי הנישואים מקדמים התנהגות חברתית  יצרנית והתנהגות מיושבת באופן כללי.

 

לספר במלואו.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אין חובה הלכתית לרישום נישואין

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א:

Avatar

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה, ללא מחוייבות הלכתית.