להתחברות

רישום נישואין | מקורות

ברית הזוגיות | שחר ליפשיץ

על פי החוק הנוהג היום בישראל אי–אפשר להינשא או להתגרש בהליך אזרחי, אלא בטקס דתי בלבד. בעיה חריפה במיוחד ניצבת לפני מי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי, למשל זוגות מעורבים (בני דתות שונות, לרבות אם רק אחד מבני הזוג חסר דת על פי הגדרת בית הדין הדתי), פסולי חיתון (במקרה של יהודים הדוגמה הנפוצה היא של כוהן וגרושה) ובני זוג מאותו המין. קשה מאוד היא גם בעייתם של מסורבי גט – על פי רוב מסורבות גט — גברים ונשים שבני/בנות הזוג שלהם מסרבים להתגרש. בתי הדין הדתיים נכונים לכפות גט על בן זוג סרבן רק במקרים נדירים, ולכן כאשר אין הסכמה, בן הזוג המבקש להיפרד כבול בקשר שאין הוא חפץ בו עוד. זוגות רבים גם אינם מעוניינים להיות שותפים לטקס דתי מסיבות אידאולוגיות, וגם להם אין אפשרות אחרת להינשא בישראל.

 

בלעדיותם של הליכי הנישואים והגירושים הדתיים מעוררת בעיות קשות מנקודת מבט ליברלית. מובן שמי שאינם יכולים להינשא לפי דין דתי אינם נהנים מזכות שכיום נתפסת זכות בסיסית — הזכות להינשא. אבל גם בלי קשר לכך יש כאן קושי מנקודת המבט הליברלית. כוונתי לכפייה של טקס דתי על מי שאינם רוצים בכך. ובאשר לנישואים של יהודים: ישנם קשיים רבים בהעדפת הזרם האורתודוקסי על פני זרמים אחרים ביהדות ובחוסר השוויוניות של הטקס והדין הדתיים כלפי נשים. מנקודת מבט ליברלית בעיות הדין הדתי מקבלות משנה תוקף בדרך שבתי הדין הרבניים מחילים את הדין הדתי היהודי בעת גירושים. יישום בעייתי של דין זה יצר סדרת בעיות, בכללן החרפה של בעיית העגונות (נשים שבעליהן נעלמו או שהם מסרבים לתת להן גט), דיינים החודרים לתחום הפרט עקב שיפוט ערכי שמרני, כבילת אנשים לקשרים זוגיים שאין הם רוצים בהם עוד ותופעות של סחטנות מצד בני זוג בעת הגירושים. יישום הדין הדתי בבתי הדין הרבניים מפלה נשים בדרכים נוספות, למשל במה שקשור לעילֹות הגירושים, ליחסם של בתי הדין לאלימות במשפחה וליחס ההלכתי כלפי נשים החיות עם בן זוג חדש לעומת היחס כלפי גברים החיים עם בת זוג חדשה. לנוכח המצוקות הקשות שהליכי הנישואים והגירושים הדתיים בישראל מעוררים מובן לגמרי מדוע התפתחו תחליפים, בעיקר מוסד הידועים בציבור והנישואים הנערכים מחוץ לישראל…

 

ברית הזוגיות היא הסכם בין בני זוג לקיים חיי משפחה. אנו מציעים לתת תוקף משפטי לרצונם של בני זוג לבוא בברית הזוגיות באופן שיוענקו להם מלוא הזכויות והחובות החלות על מי שנישאו, אך בלי להינשא. חשוב להדגיש כי על פי הצעתנו, הנישואים והגירושים בישראל ייערכו אך ורק בהתאם לדין הדתי, ולכן לא תיפגע הבלעדיות של הנישואים והגירושים הדתיים בישראל. עם זה זוגות שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא בנישואים דתיים יוכלו למסד את הקשר ביניהם באמצעות מרשם מיוחד. הסדר ברית הזוגיות יקנה לבני הזוג את כל הזכויות והחובות המשפטיות שהחוקים האזרחיים בישראל מקנים כיום לזוגות נשואים, כגון זכויות סוציאליות, זכויות ירושה, זכויות רכוש, מזונות והאפשרות לאמץ ילדים..

 

הסדר ברית הזוגיות שגיבשנו נועד להקים מסלול זוגיות אזרחי רשמי ומוכר על ידי המדינה. ההסדר יהיה פתוח לכל המעוניין ובה בעת יבטיח שהמסלול שייווצר לא יוכר על ידי ההלכה כנישואים משום הרגישות לחשש הדתי מפני ממזרות. על פי הנוסחה המוצעת ייתן הסדר ברית הזוגיות מענה למצוקות הקשות של מי שאינם רוצים או אינם יכולים להינשא על פי דין דתי בישראל ויסייע להפיג את הקיטוב בין דתיים לחילונים. במובנים אלו הצעת ברית הזוגיות היא למען כולם.

 

 

לקריאת המחקר המלא.

מקורות אחרונים

Avatar

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות