להתחברות

רישום נישואין | מקורות

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

בישראל מוחל על נישואין וגירושין, כמו על שאר ענייני המעמד האישי, הדין הדתי – יהודי, מוסלמי, דרוזי או נוצרי. משמעות הדבר היא שבישראל כיום אי-אפשר להינשא או להתגרש בהליך אזרחי.

 

חוסר האפשרות להינשא בהליך אזרחי במדינת ישראל יוצר שורת בעיות, חלקן עקרוניות- מהותיות וחלקן מעשיות. מבחינה ערכית נטען כי ישראל היא המדינה המערבית היחידה הכופה על כלל אזרחיה את הדין הדתי בכל הנוגע לענייני מעמד אישי. מבחינה מעשית, קבוצות אוכלוסייה גדולות בישראל מנועות מלהינשא במדינה, שכן אינן רשאיות להינשא לפי הדין הדתי – זוגות מעורבים, חסרי דת מוכרת, פסולי חיתון ובני זוג מאותו המין. לצד זוגות אלו יש זוגות אשר מסיבות שונות אינם מעוניינים להינשא לפי הדין הדתי. לכל אלו לא מוצע כיום פתרון חלופי לנישואין בישראל.

 

מכיוון שאין הליך לנישואין אזרחיים בישראל, התעורר צורך למצוא פתרונות חלופיים לקבוצות שצוינו לעיל. שתי החלופות שהתפתחו הן חיים כידועים בציבור ונישואין אזרחיים מחוץ למדינה. המסגרת של "ידועים בציבור" עדין לא הוסדרה בחקיקה בישראל, אולם בפועל מעמדם של הידועים בציבור הולך ומשתווה בשנים האחרונות לזה של זוגות נשואים, במידה רבה בשל הפסיקה בעניין זה. עם זאת, מעמדם עדיין אינו זהה לחלוטין לזה של זוגות נשואים, וכל הניסיונות שנעשו עד כה לעגנו בחוק עלו בתוהו. זוגות אשר נישאו בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל זכאים להירשם כנשואים במרשם האוכלוסין, ולכן בפועל חלות עליהם הזכויות והחובות החלות על זוגות שנישאו לפי הדין הדתי בישראל. עם זאת, בתי- המשפט נמנעו עד כה מלפסוק בעניין מעמדם החוקי של נישואין כאלה.

 

למסמך המלא.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

ברית הזוגיות וחלופות נוספות לנישואין על-פי הדין הדתי בישראל | מרכז המחקר והמידע של הכנסת

במסמך נסקרות בעיות הנובעות מהחובה הקיימת בישראל להינשא לפי הדין הדתי וכן מספר חלופות