כנס

מדינה יהודית ודמוקרטית? | מקורות

הזכות החוקתית לנישואין | אהרון ברק

1

דין המונע מאדם ליצור קשר זוגיות עם מי שיחפוץ בו
פוגע בזכותו החוקתית לכבוד האדם.
כך למשל, דין המונע מבני זוג מאותו מין מליצור קשר זוגי
פוגע בכבוד האדם של כל אחד מהם.

במקום שהנישואין הם דרך המלך ליצירת התא המשפחתי,
דורש כבוד האדם כי דרך זו תעמוד לרשותו של הפרט על פי בחירתו.
זוהי הזכות החוקתית של הפרט כלפי המדינה לנישואין.
מכאן ההכרה בזכות-בת לנישואין הנתונה לכל אדם.
כל אדם "קנה זכות לנישואין",

 מהזכות לכבוד האדם נגזרת "זכותו של אדם לחיי משפחה…
בה [גלומה] זכותו היסודית של אדם להינשא לבחירת ליבו על פי רצונו והשקפותיו".
"יש לראות בזכות לחיי משפחה ולנישואין, זכות חוקתית המוגנת במלוא היקפה על ידי חוק-היסוד".
"החברה רואה את חירות הנישואין כאחת החירויות החשובות והמרכזיות בחייו של אדם והגדרתו העצמית";  "הזכות לחיי משפחה כוללת את הזכות להינשא".

 

 על כן, כל הגבלה על היכולת להינשא פוגעת בזכות החוקתית לנישואין.

 

תמצית  פרק בספרו של  פרופ' אהרון ברק "כבוד האדם: הזכות החוקתית ובנותיה",

באתר חידו"ש