Login

המחלוקת

א. איסור ביגמיה לאשכנזים – חרם דרבינו גרשם

א. איסור ביגמיה לאשכנזים – חרם דרבינו גרשם

ב. היתר לביגמיה לספרדים – הרשב”א ור’ יוסף דקולון והשו”ע

ב. היתר לביגמיה לספרדים – הרשב”א ור’ יוסף דקולון והשו”ע

ג. ההתמודדות בארץ עם עולי תימן

ג. ההתמודדות בארץ עם עולי תימן

ד. ההתמודדות בעולם המערבי

ד. ההתמודדות בעולם המערבי